Unknown date of birth or date of death and the ISA Date data type

Published on: 04/04/2012
Discussion

Michel van Meteren, expert at the Dutch Tax Service, says that the Dutch Base Register for Persons (BRP) assumes that a ficticious birth date is always determined, in case of an unknown date of birth or date of death. No data is recorded about the degree of certainty attached to the date of birth / death.

 

4.1.8 date of birth, date of death
nadeel met date-types dat het bestaande datums moeten zijn, en dat personen niet altijd een (volledige) geboortedatum
hebben op hun identiteitspapieren.
Bij de Brp gaan we er vanuit dat altijd een datum bepaald wordt:


Geboortedatum

Oplossing voor problemen rond onbekende geboortedata      
Toelichting Bij toekomstige registratie van personen in de BRP zouden alle personen een geboortedatum moeten hebben. Ook voor personen die reeds in de GBA (BRP) geregistreerd zijn, zou een geboortedatum vastgesteld moeten worden.
Beoordeling · Er wordt bepaald op welke wijze een onbekende geboorte datum toch vastgesteld kan worden en welke brondocumenten daarvoor als bewijs kunnen dienen. Uitgangspunt hierbij is dat er bij nieuwe inschrijvingen altijd een geboortedatum opgenomen kan worden.
· Er wordt geen aparte indicatie opgenomen dat er sprake is van een fictieve geboortedatum. De datum wordt daarmee door de BRP behandeld zoals iedere andere geboortedatum.
· Los van de modernisering BRP en de wet BRP wordt een traject gestart om te kijken of correctie van reeds geregistreerde onbekende geboortedata wenselijk en haalbaar is. Zie verder de Nadere Toelichting.
 


en 1.1.1 Onbekende geboortedatum en vermoedelijke nationaliteit

Het eventueel opnemen van een fictieve geboortedatum of een vermoedelijke nationaliteit moeten worden geplaatst in een bredere context van het feit dat de vraagstelling zich in feite alleen voordoet bij (niet of slecht gedocumenteerde) vreemdelingen. De noodzaak om in de overheidsadministraties met een geboortedatum te werken, wordt door BZK erkend. Dat betekent dat er in voorkomende gevallen niet aan kan worden ontkomen om een fictieve geboortedatum in overheidsadministraties op te nemen. Met betrekking tot de onbekende nationaliteit kan hetzelfde worden opgemerkt als bij de fictieve geboortedatum. Ook hier geldt dat sommige overheidsorganen in hun taakuitoefening kunnen worden belemmerd, indien zij niet beschikken over het nationaliteitgegeven van een persoon,die niet als staatloze tot Nederland is toegelaten. Uit het voorgaande blijkt de noodzaak dat de BRP zo veel mogelijke vastgestelde geboortedata en nationaliteiten moet bevatten. Op dit punt is BZK het met VNG/NVVB eens. Daarbij blijft de bijhouding van de BRP gebaseerd op het uitgangspunt dat gegevens omtrent de burgerlijke staat of de nationaliteit worden ontleend aan brondocumenten dan wel worden gebaseerd op de (buitenlandse) wetgeving die ten aanzien van de betrokken persoon van toepassing is. Hoe dit precies vorm moet worden gegeven en wat dat betekent voor de uitvoering wordt op dit moment nader onderzocht.  Dit heeft overigens geen invloed op de gegevensset!

Component

Miscellaneous

Category

improvement